Nagradna igra

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »KARNEVAL NA VAŠI POROKI«

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je glasbena skupina Karneval, katere zastopnik je Iztok Kočevar s. p., Mladinska 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), ki v skladu s temi pravili prireja nagradno igro »KARNEVAL NA VAŠI POROKI«.

Namen nagradne igre je promocija skupine Karneval in izvajanje tržnega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

Nagradna igra poteka na Facebook strani Karneval band (https://www.facebook.com/karnevalband)  in sicer v času od 26. 12. 2020 od 12:00 ure do vključno 8. 1. 2021  do 18.00 ure.

Vsi, ki bodo do 8. 1. 2021  do 18.00 ure všečkali Facebook stran Karneval banda (https://www.facebook.com/karnevalband), komentirali in delili objavo o nagradni igri, bodo sodelovali v izboru za nagrado.

Stroške sodelovanja v nagradni igri nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Karneval banda (https://www.facebook.com/karnevalband).

  1. NAGRADE IN ŽREBANJA

Nagrada je igranje na poročnem slavju v vrednosti 500,00 EUR (petsto evrov) (na osnovi  94. člena točke ZDDV-1 davek na dodano vrednost ni obračunan). Zajema prihod na prizorišče, postavitev ozvočenja in luči v izvedbi Karneval Banda, tonsko vajo, ki se mora končati do 20:00 h (oziroma po dogovoru z nagrajencem), izvajanje glasbe, povezovanje in vodenje protokola od 20:00 h do 2:00 h ure naslednjega dne, s premori. Vse ostale podrobnosti glede izvedbe, vključno z datumom izvedbe, se organizator in nagrajenec dogovorita naknadno, kar navedeta v pogodbi.

Žrebanje bo potekalo 8. 1. 2021 po 18:00 uri. Videoposnetek žrebanja bo objavljen na uradni Facebook strani Karneval band (https://www.facebook.com/karnevalband)  8. 1. 2021 do 20.00.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

  1. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo ta pravila in pogoje sodelovanja. Sodelovati ne smejo osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe, mlajše od 18 let, če mladoletnikovi starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. Upošteva se tista starost, ki jo sodelujoči dopolni na dan prevzema nagrade oz. ob zaključku nagradne igre. Prav tako ne morejo sodelovati osebe, ki imajo z organizatorjem že sklenjeno pogodbo za isto storitev.

V žrebanju za nagrado »KARNEVAL NA VAŠI POROKI« sodelujejo vsi, ki bodo všečkali Facebook stran Karneval band ( https://www.facebook.com/karnevalband) , komentirali in delili objavo nagradne igre. S tem bodo tudi izrazili strinjanje s pogoji nagradne igre.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja v nagradni igri z istega Facebook profila, se šteje prva prijava.

  1. ŽREB NAGRAD 

Žrebanje nagrad bo izvedeno 8. 1. 2021 po 18:00 uri. Videoposnetek žrebanja bo objavljen na uradni Facebook strani Karneval band (https://www.facebook.com/karnevalband ) 8. 1. 2021 do 20.00, kjer bo tudi objavljen nagrajenec.

Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni tudi preko zasebnega sporočila dne 8. 1. 2021 po 20.00 uri. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate pa ni mogoča.

  1. PREVZEM NAGRAD

Za izvedbo nagrade se organizator zaveže s podpisom pogodbe z nagrajencem, po tem, ko se uskladita glede termina izvedbe nagrade (dneva poroke).

Nagrajenec je dolžan pisno, v skladu z navodili, ki jih prejme ob obvestilu, potrditi prevzem nagrade in sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in davčno številko, in sicer najkasneje v roku 6 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo navaden v obvestilu).

Če nagrajenec v navedenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov ali nagrade ne prevzame oz. če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrajenec je pred prevzemom nagrade v skladu z zakonskimi predpisi dolžan organizatorju posredovati svojo davčno številko.

Nagrada »KARNEVAL NA VAŠI POROKI« je obdavčena po Zakonu o dohodnini (1. točka 3. odstavka 105. člena ZDoh-2, 1. odstavek 108. člena ZDoh-2). Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Nagrajenec je pri paketih, ki presegajo vrednost 42 EUR po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec.

Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilom akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Nagrajenec se strinja, da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v komunikacijskih kanalih organizatorja, sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

  1. STRINJANJE S POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri, so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri (ime in priimek, naslov, poštno številko, e-naslov), uporabi za potrebe nagradne igre. Po preteku obdobja, potrebnega za izvedbo nagradne igre, bodo njegovi podatki uničeni.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete in zahtevate vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe nagrade igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na Facebook strani Karneval banda (https://www.facebook.com/karnevalband) ali pisno preko elektronskega naslova.

Pravila so dostopna pri organizatorju na uradni Facebook strani https://www.facebook.com/karnevalband)  Za dodatna pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na elektronski naslov iztok.band@gmail.com ali pokliče na telefonsko številko 040 199 961

Organizator Karneval band,

ki ga zastopa predstavnik Iztok Kočevar s. p.,

Mladinska 6, 2000 Maribor

Maribor, 26. 12. 2020